สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Solar cell (เซลล์แสงอาทิตย์) คืออะไร

Solar cell (เซลล์แสงอาทิตย์) คืออะไร

Solar cell (เซลล์แสงอาทิตย์) เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับการเปลี่ยนพลังงานแสง

ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอนซึ่งมีราคาถูกที่สุดนำมาผ่านกระบวนการผลิตให้เป็น

เซลล์แสงอาทิตย์ การทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ในทันทีที่มีแสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จะถ่ายเทพลังงานให้แก่ Electron ใน เซลล์แสงอาทิตย์ หากมีพลังงานมากพอก็จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของ Atom และสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ เมื่อ Electron มีการเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อของสารกึ่งตัวนำ

จนครบวงจร ก็จะทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น เซลล์แสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด และไม่สร้างมลภาวะใดๆ ให้กับสิ่งแวดล้อมขณะใช้งาน การติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชุดแบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์ (กรณีเป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับ) อุปกรณ์ควบคุมการประจุ และวัสดุ/อุปกรณ์อื่นๆ เช่น สายไฟฟ้า เต้ารับ สวิทซ์แผงควบคุม เป็นต้น

ต้นฉบับจาก: http://www.dede.go.th/

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view