สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปประยุกต์ใช้กับการเกษตร

การนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปประยุกต์ใช้กับการเกษตร

คำถาม

อยากทราบเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ กับการเกษตรที่จะต้องเริ่มจากอะไร และต้องซื้อหนังสือเกี่ยวกับอะไร


เริ่มจากพื้นฐาน

คำตอบ

พลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับการเกษตรได้หลายแบบ เช่น

1. ปั๊มสูบน้ำด้วยพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์

2. เครื่องนวดข้าวด้วยพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์

3. ระบบฉีดโปรยน้ำด้วยพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อการเพาะปลูกพืชผัก

4. ระบบชลประทานด้วยพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยเครื่องสูบน้ำจากคลองไหลไปตามทางส่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการ

เพาะปลูก

5. แสงไฟกรีดพาราด้วยพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์

6. เครื่องอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

           ดังนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจะนำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบไหน โดยพลังงานจากแสงอาทิตย์นำไป

ประยุกต์ใช้งานได้ใน 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ ผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ และผลิตพลังงานความร้อน ทั้งนี้หาก

ต้องการทราบรายละเอียดพื้นฐานให้ค้นหาข้อมูลใน Internet หัวข้อพลังงานแสงอาทิตย์ (solar energy) หรือตามห้องสมุด

ของสถาบันอุดมศึกษาหรือศูนย์หนังสือชั้นนำทั่วไป

ต้นฉบับจาก: http://www.dede.go.th/

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view