สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข้อมูลต้นทุนติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของบ้านพักอาศัยทั่วไป 2 ชั้น

ข้อมูลต้นทุนติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของบ้านพักอาศัยทั่วไป 2 ชั้น

คำถาม

อยากทราบต้นทุนติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของบ้านพักอาศัยทั่วไป 2 ชั้น 1 หลัง ระยะเวลาคุ้มทุน

คำตอบ

บ้านพักอาศัยทั่วไป 2 ชั้น ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีค่ากำลังไฟฟ้าประมาณ 3 กิโลวัตต์ โดย ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีราคาอยู่ที่ระดับประมาณ 200 บาท/วัตต์ ดังนั้นต้องลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดประมาณ 200*3*1,000 = 600,000 บาท เมื่อพิจารณาที่อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยจากการไฟฟ้าประมาณ 3.50 บาท ต่อหน่วยมีค่าบำรุงรักษาระบบฯ ปีละ 200 บาท ต่อกิโลวัตต์ โดยกำหนดให้อัตราค่าไฟและ

ค่าบำรุงรักษารายปีคงที่ จะมีระยะเวลาคืนทุนของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ประมาณ 50 ปี   (มีระยะเวลาเกินอายุการใช้งานของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 25 ปี) ปัจจุบัน มีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน(พลังงานแสงอาทิตย์) และมีการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก(VSPP)ที่ผลิตไฟฟ้าได้จากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งทาง

การไฟฟ้าจะรับซื้อไฟ โดยมีส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า(Adder)ในราคา 8 บาทต่อหน่วย

ต้นฉบับจาก: http://www.dede.go.th/

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view