สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เทคโนโลยีสะอาด..เพื่อการผลิต

เทคโนโลยีสะอาด..เพื่อการผลิต

 

          โครงการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเป็นโครงการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Cleaner Technology : CT) ในการดำเนินการผลิตเพื่อลดมลพิษอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรม และพร้อมๆกับเป็นการลดต้นทุนการผลิตทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐเดิมที่มุ่งเน้นการสั่งและควบคุม และเข้มงวดกับการบำบัดมลพิษที่ปลายท่อของโรงงาน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ว่าจ้างให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นที่ปรึกษาแก่โรงงานที่รับการคัดเลือก 10 โรงงานนำร่อง และจัดให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดแก่บุคลากรของโรงงาน มีการจัดตั้งทีมงาน CT ของโรงงาน ทำการตรวจประเมิณ วิเคราะห์กระบวนการผลิต เพื่อหาจุดที่มีการรั่วไหล สูญเสียพลังงาน วัตถุดิบ และน้ำ
ที่ก่อให้เกิมลพิษสูง จากนั้นจึงร่วมกันหามาตรการป้องกันมลพิษและลงมือปฏิบัติในแต่ละโรงงานนำร่อง เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน ลดการสูญเสียวัตถุดิบมีมลพิษน้อยลง อันทำให้ลดต้นทุนการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน

ผศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ คณะบดีภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดนำเข้ามาใช้ได้ทุกๆอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต บริการ หรือการเกษตร ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้นั้นได้แก่ 1. ลดความเสียหายด้านการผลิตไม่ว่าจะเป็นน้ำ ไฟฟ้า สามารถนำไปสู่จุดคุ้มทุนได้ 2. พบข้อบกพร่อง และนำไปสู่แนวทางการแก้ไข ที่เหมาะสม 3. จะได้เปรียบเทียบศักยภาพอุตสาหกรรมของตนว่ามีศักยภาพเพียงพอต่อการแข่งขันหรือไม่

ปัญหาที่มักเกิดจากการนำเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเข้ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ผู้ประกอบการมักมองว่าเป็นสิ่งที่ใช้เวลานานในการดำเนินงาน จึงอาจมีผลกระทบต่อระบบอื่นๆได้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นมุมมองที่ผิด จึงทำให้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากสำหรับการนำเทคโนโลยี เข้ามาใช้ในโรงงานใหม่ๆผู้ประกอบการควรมองว่า เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดจะเข้ามาช่วยลดกระบวนการผลิตหรือของเสียในส่วนไหนบ้าง หรือแม้กระทั่งจะรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างไร

สรุปได้ว่าหากโรงงานต่างๆ ได้นำเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปใช้อย่างถูกต้องก็เชื่อว่าจะช่วยลดต้นทุนโรงงานได้มาก อีกทั้งยังทำให้สิ่งแวดล้อมโดยรวมของโรงงานและประเทศดีขึ้นตามแนวทางการบริหารแบบยั่งยืนนั้นเอง


ที่มา : วารสาร Manufacturing Review. Vol.5 No.25 เดือนกรกฎาคม/สิงหาคม 2549

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://teenet.tei.or.th/Knowledge/paper.html
ผู้ลงบทความ : ธนิตพงศ์ ทวีรัตน์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view