สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการอนุรักษ์พลังงาน

โครงการอนุรักษ์พลังงาน


สามอาคารร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม พพ.1

สถานการณ์การใช้พลังงานในปัจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในส่วนของประชาชน และภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอาคารธุรกิจและพาณิชย์ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า และศูนย์หนังสือ สำนักงาน ฯลฯ มีการ ใช้พลังงานค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการใช้พลังงานรวมของประเทศหลายๆ อาคารจึงหามาตรการหรือวิธีการต่างๆ ที่จะลดการใช้พลังงานเพื่อประหยัดการใช้พลังงานของประเทศและลดต้นทุนค่าใช่จ่ายอีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย

กระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์และแนะนำการประหยัดพลังงานในอาคารธุรกิจต่างๆ จึงได้จัดให้มีการเยี่ยมชมตัวอย่างอาคารอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมที่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งมีจุดเด่นในการอนุรักษ์พลังงานต่างกัน แต่ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์พลังงานเช่นเดียวกัน

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ใช้แอร์เปลืองถึง 69%

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 20 ไร่ เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 ในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 และยังได้รับการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) สำหรับด้านความปลอดภัยของอาหารผู้ป่วยทางโรงพยาบาลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา กระทรวงสาธารณสุข

ปัจจุบันโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ มีจำนวนผู้ป่วยในที่เข้ามาพักรักษาในโรงพยาบาลเฉลี่ยที่ 7,000 เตียง/วัน/เดือน จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 42,500 คน/เดือน ในแต่ละปีโรงพยาบาลจะมีการใช้พลังงานความร้อน 41,248,800 MJ/ปี คิดเป็นค่าใช้จ่าย 34,670,543 บาท/ปี

การใช้พลังงานของโรงพยาบาลแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และระบบอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบการผลิตจากหม้อไฟฟ้า การใช้ความร้อนในอุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สำคัญ โดยที่การใช้พลังงานในระบบปรับอากาศจะมีสัดส่วนสูงที่สุดถึง 69% รองลงมาเป็นระบบอื่นๆ 20% และระบบแสงสว่าง

1 วารสาร Engineering Today ปีที่ 5 ฉบับที่ 54 มิถุนายน 2550 หน้า 62-66

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://teenet.tei.or.th/Knowledge/paper.html
ผู้ลงบทความ : ธนิตพงศ์ ทวีรัตน์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view